Innehållsförteckning


Viktigt!

Från och med den 23 oktober 2013 har reglerna för användadet av servern väsentligt ändrats. Vid fortsatt användning utav en eller flera av Imagineas tjänster accepterar du som användare att du kommer att förhålla dig till de nya avtal, regler och villkor som har trätt i kraft. För frågor rörande det nya användaravtalet, var god kontakta oss på contact@imaginea.se.

Med vänliga hälsningar,
Imagineas ledningsgrupp

Användarvillkor


§1 - Webbplatsen imaginea.se

Genom att fullfölja din registrering och/eller vid användning av en eller flera av Imagineas tjänster accepterar du som användare¹ att du härmed har läst, förstått och tagit del av de vid tiden gällande avtal, villkor och regler för webbplatsen http://imaginea.se samt minecraftservrarna som tillhandahålls av Imaginea.se; härefter benämnt som ”Vi”, ”Oss”, ”Vår”, ”Webbplats(en)”, ”Tjänster(na)”, ”Undertjänst(er)”, ”Imaginea(s)“, ”Forum(et)” och/eller ”Server(n)”. Vidare försäkrar du oss om att du vid användning av tjänsterna kommer att förhålla dig till de uppsatta avtal, villkor och regler som du godkänt.

§2 - Möjlighet att acceptera användarvillkor

Du försäkrar att du är över 18 år eller har målsmans godkännande att ingå detta avtal och godkänna de villkor som framgår i avtalet. Vidare försäkrare du också att du kommer att följa villkoren i detta avtal samt i alla andra avtal, villkor och regler för Imaginea och dess tjänster.

Vid registrering och/eller vid användandet av de tjänster som Imaginea tillhandahåller försäkrar du som är omyndig oss att du låtit målsman ta del av de avtal, villkor och regler som existerar för samtliga av Imagineas tjänster. Vidare accepterar målsman till den användare som är omyndig att denne tar fullt ansvar för de handlingar som utförs av den minderåriga användaren. Därmed är det målsman till en omyndig användare som är bunden till att följa de avtal, villkor och regler som existerar för samtliga av Imagineas tjänster.

§3 - Imagineas ledningsgrupp

Imaginea och dess undertjänster sköts och tillhandahålls av en administrativ ledning (härefter benämnd som “Ledningen” och/eller ”Ledningsgruppen”). Ledningsgruppen består av en grupp individer som har fullständiga rättigheter och fullständig kontroll över samtliga av Imagineas tjänster. Ledningsgruppen förvaltar Imagineas immateriella och materiella egendomar och har en exklusiv beslutsfattande roll över Imagineas egendomar.

De individer som ingår i ledningsgruppen innehar en speciell titel, ”[Sys] - Systemoperatör”, för att enkelt kunna kännas igen. Inga andra utom de med titeln sitter med i ledningsgruppen.

§4 - Imagineas medarbetargrupper

Imaginea är beroende av medarbetare som ideellt underhåller forumet, servern och övriga tjänster som Imaginea tillhandahåller. Dessa individer har tilldelats speciella verktyg som vid behov kommer att användas för att försäkra att respektive medarbetares uppdragsområde kan fullföljas.

Medarbetarna innehar speciella titlar för att enkelt kunna kännas igen. Endast användare som innehar en av de nedanstående titlarna är en medarbetare på Imaginea:

 • [Hlp] - Hjälpare - Agerar som Imagineas hjälpande hand. Arbetsuppgifterna innefattar bl.a. att svara på frågor och att hjälpa nya medlemmar att komma igång.
 • [Mod] - Moderator - En moderator har bl.a. till uppgift att förhindra fusk, upprätta skyddsregioner och hjälpa till med den dagliga planeringen av Imaginea.
 • [Adm] - Administratör - En administratör har en viktig beslutsfattarroll på Imaginea. I övrigt består arbetsuppgifterna till stor av samma arbetsuppgifter som en moderator utför.

Även om medarbetarna representerar Imaginea och samtliga/delar av dess undertjänster behöver dess individuella åsikter nödvändigtvis inte återspegla de åsikter som ledningsgruppen är av. Vidare kan ledningsgruppen inte hållas ansvarig för individuella medarbetares ageranden eller uttalanden.

§5 - Spelargrupper

Användarna av Imagineas tjänster är indelade i olika grupper. Olika grupper har olika befogenheter, skyldigheter och rättigheter. Nedan följer en komplett lista på samtliga spelargrupper samt en kortare förklaring av skillnaderna mellan grupperna:

 • [Avstängd] - Gruppen är endast tillgänglig på forumet och innebär att användaren i fråga är permanent avstängd från samtliga tjänster som Imaginea tillhandahåller, dock med undantag från forumet varvid användaren har mycket begränsad åtkomst.
 • [Fängelse] - Gruppen är endast tillgänglig på servern och innebär att användaren i fråga har begått ett regel- eller avtalsbrott. Användaren har en begränsad tillgång till Imagineas tjänster.
 • [Gäst] - Besökare som ännu inte har registrerat sig på webbplatsen.
 • [Reg] - Registrerad - Fullständig medlem. Har registrerat sig och får således ta del av samtliga tjänster som erbjuds.

Spelare kan komma att befordras eller degraderas automatiskt eller manuellt efter att ha uppfyllt vissa kriterier så som speltid och pålitlighet. Varje enskild spelare bedöms individuellt i samband med en degradering eller befordran. Ledningen förbehåller sig rätten att när som helst ändra befintliga grupper, ta bort befintliga grupper eller lägga till nya grupper.

§6 - Regel- & villkorsbrott

I den händelsen att ett regel- eller villkorsbrott skulle äga rum kan den berörda användaren i samband med detta komma att tilldelas ett straff av en av Imagineas medarbetare. Straffet kan bestå av (men är inte begränsat till):

 • En temporär eller permanent avstängning från hela/delar av Imaginea och/eller dess undertjänster.
 • En sessionsnedstängning vilket innebär att användaren tappar anslutningen till servern men därefter kan ansluta igen (i folkmun även benämnt som ”kick”).
 • Varningar via e-post, ”PM” (Privata meddelanden), minecraft-chatten och/eller annan metod som kan användas för att nå användaren.
 • Degradering i gruppskalan.

I samband med att ett straff har delats ut har Imagineas ledning och/eller hela eller delar av dess medarbetare beslutat om straffet. Straffen går att överklaga om inget annat nämns, detta skall i så fall göras via e-post till ledningen på contact@imaginea.se eller via forumets underkategori för överklagan av straff (”Supportcenter”). Granskningar av överklagan skall ske i samråd mellan minst en person i ledningsgruppen och minst en person ur övriga administrationen. Samtliga granskningar av överklaganden sker i mån av tid. Inga garantier lämnas gällande huruvida en överklagan kommer att granskas eller inte. Efter att minst en person ur ledningsgruppen har kommit med ett utlåtande gällande det överklagade fallet skall utlåtandet respekteras av samtliga involverade parter.

§7 - Personuppgifter, cookies och lagring av information

Vid registrering och användning av våra tjänster samlar vi in viss personlig information (information som kan kopplas till dig som person); detta inkluderar bl.a. e-post, födelsedatum, IP-adresser etc. Vid användning av Imagineas tjänster ger du oss ditt samtycke till att vi samlar in och lagrar information om dig som person samt ditt användande av våra tjänster i våra databaser.

Den kontaktinformation som användaren lämnar ut i samband med registrering skall vid alla tidpunkter kunna användas för att nå användaren. Därmed gör sig användaren skyldig till att lämna ut samt uppdatera kontaktinformationen så att den alltid är aktuell och kan användas för att nå användaren.

§7.1 - phpBB Limited

phpBB Limited tillhandahåller bl.a. forum-mjukvaror som Imaginea använder sig av. Forum-mjukvaran ”phpBB” är en immateriell egendom tillhörandes phpBB Limited. Vid användandet av forum-mjukvaran ”phpBB” samt vid registrering kan phpBB Limited komma att samla in uppgifter om dig som person. Vi ansvarar inte för den personuppgiftshanteringen av de personuppgifter som phpBB Limited väljer att samla in. Således fråntar vi oss allt ansvar rörande den personuppgiftsinsamling som sköts av phpBB Limited. För mer information om phpBB Limiteds val av insamling och hantering av personuppgifter, var god vänd dig till phpBB Limited alternativt besök deras webbplats. Genom att använda phpBB ger du ditt samtycke till att phpBB Limited samlar in personlig information om dig som användare.

Mer information om phpBB:s insamling av personlig information

§7.2 - Vår behandling av personuppgifter

Även vi samlar in viss personlig information om dig som person och användare, detta för att kunna säkerställa att vi kan kontakta dig om vi finner det nödvändigt och/eller reglera innehållet på en eller flera av Imagineas tjänster baserat på ålder och/eller kön. Vi respekterar alltid dina personuppgifter och hanterar dessa med största möjliga varsamhet.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut i samband med polisiära utredningar eller i samband med krav från myndigheter varvid det finns stöd i lagen för ett sådant utlämnande. Notera dock att vi aldrig kommer att lämna ut dina personuppgifter utan rimliga skäl.

§7.3 - Lagring och hämtning av data (”Cookies”/”Kakor”)

Vid användning av våra webbaserade tjänster kan vi komma att spara ner cookies (”kakor”) till din dator. Cookies innehåller information om dig som användare och inkluderar bland annat (men är inte begränsat till) dina inställningar och preferenser på webbplatsen. Cookies används med andra ord för att se till så att dina inställningar är kvar - tills nästa gång du besöker webbplatsen - efter det att du avslutar din session genom att stänga ner en webbläsarflik eller ett webbläsarfönster.

Genom att använda dig av våra webbaserade tjänster, därbland forum-mjukvaran “phpBB”, ger du oss din tillåtelse till att vi sparar ner cookies på din dator för att underlätta din användning av tjänsterna.

Du kan stänga av lagring av cookies via inställningarna för din webbläsare, för mer information om detta ber vi dig vända dig till företaget bakom din webbläsare. Observera dock att de webbaserade tjänsterna inte fungerar optimalt utan cookies. Vi avsäger oss allt ansvar för alla eventuella fel som kan komma att uppstå vid användning av webbtjänsterna med cookies avstängt.

§8 - Virtuell egendom

Imaginea förbehåller sig rätten att när som helst, med eller utan förvarning och/eller anledning frånta delar av eller hela den virtuella egendomen som en användare har skaffat sig vid användandet av minecraft-servern. Vidare förbehåller sig Imaginea att när som helst, med eller utan förvarning och/eller anledning bygga om, flytta på, riva eller på andra sätt modifiera dina byggnationer. Vi kommer dock informera dig om fråntagandet eller ändringar av dina egendomar i det fall vi finner det nödvändigt.

§9 - Marknadsföring och länkning

Imaginea värnar om dess medlemmar och community. Därmed är det aldrig tillåtet att på något sätt marknadsföra konkurrerande verksamheter. Med konkurrerande verksamheter menas verksamheter eller företag som tillhandahåller samma eller liknande tjänster som Imaginea gör. Ledningen förbehåller sig rätten att när som helst censurera eller på annat sätt förhindra marknadsföring till konkurrerande verksamheter. Vid marknadsföring av konkurrerande verksamheter riskerar användaren i fråga temporär eller permanent avstängning från samtliga av Imagineas tjänster.

Det är heller inte tillåtet att posta länkar på forumet eller i minecraft-chatten till webbplatser som erbjuder olika former av premier. Med detta menas webbplatser som erbjuder en användare poäng - i det fall denne bjuder in nya användare – som därefter kan spenderas på en rad olika premier i form av varor och/eller tjänster. Vid länkning till webbplatser som använder sig av sådana metoder för att locka användare kommer länken eller länkarna omedelbart att tas bort. Användaren i fråga riskerar temporär eller permanent avstängning från samtliga av Imagineas tjänster.

§10 - Olämpligt material

Imaginea riktar sig till en bred målgrupp där både barn, ungdomar och vuxna är inräknade. För att garantera att innehållet på webbplatsen och övriga tjänster som Imaginea tillhandahåller lämpar sig för alla målgrupper och typer av människor har Imaginea en nolltolerans mot olämpligt material. Med olämpligt material menas material som innehåller pornografiska, rasistiska på annat sätt kränkande texter, bilder och/eller andra typer av medier samt övrigt innehåll som kan anses vara känsligt för vissa användare.

§11 - Generellt

Detta användaravtal och alla andra avtal, villkor och regler som du accepterat vid registrering och/eller användning av Imagineas tjänster skall tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lagstiftning. Vid tolkningsfrågor gällande samtliga avtal, villkor och regler accepterar du att den tolkning som ledningen är av skall accepteras samt följas av alla parter om svensk domstol inte beslutar annat.

§11.1 - Ersättning

Genom att använda dig av Imagineas tjänster försäkrar du oss om och accepterar att du kommer att hålla Imaginea, dess ledning, medarbetare, tredjeparter, licensgivare, leverantörer samt eventuella andra intressenter involverade i Imagineas verksamhet fria från eventuella förluster, skadestånd eller krav till följd av eller i samband med användningen av en eller flera av Imagineas tjänster. Imaginea, dess medarbetare samt ledningen avsäger sig allt ansvar för eventuella skador som kan ha uppkommit eller kommer att uppkomma i samband med användandet av dess tjänster. Användandet av webbplatsen, servern och/eller annan tjänst som tillhandahålls av Imaginea sker på egen risk och utan några som helst garantier.

§11.2 - Uppdateringar eller rättelser

Avtalen, villkoren och/eller reglerna för tjänsterna som tillhandahålls kan när som helst komma att uppdateras. Vid en uppdatering eller rättelse av avtalen, villkoren och/eller reglerna som ledningen anser är av betydande karaktär skall alltid användarna informeras om att en uppdatering eller rättelse har ägt rum. Informationen om eventuella framtida uppdateringar eller rättelser som är av betydande karaktär meddelas på ett sätt som ledningen finner lämpligt - exempelvis via webbplatsen, e-post eller någon annan kontaktform som Imaginea har tillgång till. Vidare accepterar du att du fortfarande är bunden till att följa avtalen, villkoren och/eller reglerna efter det att en uppdatering eller rättelse ägt rum.

Du försäkrar oss om och accepterar också att du själv kommer läsa igenom avtalen, villkoren och reglerna regelbundet för att försäkra oss om att du är uppdaterad och införstådd med vad avtalen, villkoren och reglerna innebär för dig som användare.

För att kontrollera huruvida våra avtal, villkor och/eller regler har uppdaterats eller rättats sedan du senast läste igenom det, var god använd dig av den tidsstämpel som finns längst ner på varje avtals-, villkors- eller regelsida.

§12 - Ansvarsfriskrivning

Vissa tjänster som Imaginea tillhandahåller ägs eller sköts till viss del av andra företag eller organisationer, vari Imaginea inte har något inflytande.

§12.1 - Minecraft som varumärke och produkt

Minecraft är immateriell egendom och ett varumärke tillhörande Mojang AB. Imaginea, dess ledning samt medarbetare avsäger sig alla rättigheter gällande bilder, information, mjukvara samt annat i direkt koppling till spelet och varumärket ”Minecraft” till Mojang AB.

§12.2 - phpBB som varumärke och produkt

phpBB är immateriell egendom och ett varumärke tillhörandes phpBB Limited. Imaginea, dess medarbetare samt ledning avsäger sig alla rättigheter tillhörandes phpBB till phpBB Limited.

§12.3 - Användarpublicerat material

Imaginea tillhandahåller ett antal tjänster varvid användare själva kan publicera material via exempelvis forumsinlägg, chattkommentarer, privata meddelanden etc. Imaginea, dess ledning samt medarbetare avsäger sig allt ansvar rörande alla former av användarpublicerat material. Detta inkluderar, men är inte begränsat till: bild, text och videoklipp. Varje användare ansvarar själv för allt material denne väljer att publicera och står därmed till svars för de konsekvenser som publiceringen av materialet kan innebära.

Begreppsförklaring: ¹ - Med användare menas den person som utnyttjar en eller flera av Imagineas tjänster och som därmed har accepterat de villkor, regler och avtal som gäller för tjänsterna som Imaginea tillhandahåller . Samtliga villkor, regler och avtal är bundna till den person som registrerat användaren under ett användarnamn hos Imaginea. Således hålls den fysiska personen som accepterar villkoren, reglerna och avtalen ansvarig för all typ av aktivitet som sker under användaren. Det är upp till personen bakom användaren, inte Imaginea, att försäkra att användarkontot hålls säkert och utom åtkomst för andra personer.

Ledningen förbehåller sig rätten att när som helst med eller utan anledning och/eller förvarning temporärt eller permanent stänga av användare från samtliga eller delar av Imagineas tjänster, redigera en användares profil, läsa all kommunikation som utbyts mellan användarna och våra databaser, moderera och redigera användares inlägg samt använda användares kontaktuppgifter för att komma i kontakt med användare om vi finner det nödvändigt.

-- Användarvillkoren uppdaterades senast den 1 oktober 2012 klockan 00:00 --